Meer over Stichtelijk Woord

Meditaties ds E. van Meer

DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN?

Lezen: Handelingen 8:26-40

’ ‘En Filippus liep toe, en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook hetgeen gij leest?’ .’

Handelingen 8:30

 

Onze gereformeerde belijdenis kent verschillende eigenschappen toe aan de Bijbel. Zo spreken wij van het gezag der Schrift. De Heilige Geest inspireerde profeten en apostelen bij het opschrijven (2 Petrus 1:20,21), net zoals eerder bij het spreken.

Daarom moeten wij buigen voor het onfeilbare Woord van God.

Wij spreken ook over de eenheid en genoegzaamheid der Schrift. In een tijdsbestek van vijftien eeuwen is het Boek der boeken gaandeweg ontstaan, en intussen is er een opvallende samenstemming tussen de Bijbelschrijvers.

Bovendien is de Schrift genoegzaam tot zaligheid, omdat zij volledig inlicht over alle vraagstukken van tijd en eeuwigheid, voor zover wij dat nodig hebben en begrijpen kunnen.

Tot slot spreken wij nog van de duidelijkheid der Schrift. Ook voor de eenvoudigen behoeven de hoofdzaken der Waarheid niet verborgen te blijven. De Heere wil mensen gebruiken, om Zijn Woord te ontsluiten of uit te leggen. Zo was Filippus een gids voor de kamerling, zo zijn uw ouders en leraars het voor u.

Maar wat nog belangrijker en nodig is, dat de Geest licht geeft in uw van nature blinde ogen en ook licht spreidt over de bladzijde, welke u leest. Alleen dan zal het Woord profijtelijk of heilzaam zijn voor hart en leven, en onderwerpelijk gekend worden als een kracht Gods tot zaligheid!

Ds. E. van Meer

januari/februari 2023

"Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord"

 

GEBRUIKT? WAARVOOR?

Lezen: Handelingen 9:1-19

’ ‘Er was een zeker discipel te Damaskus, met name Ananias’ .’

Handelingen 9:10

 

Tot een belangrijke arbeid werd Ananias geroepen. De bekering van Saulus was immers van grote betekenis, niet slechts voor die tijd, maar voor de Kerk aller eeuwen.

Echter de man die hiervoor gebruikt wordt, door wiens dienst de leerling van Gamaliël tot een discipel van Jezus Christus werd, blijft in de schaduw. Vóór en ná zijn gang naar de straat genaamd de Rechte horen wij niets van hem. Bij de herschepping van de vurige farizeeër kwam aan Ananias dan ook geen eer toe. Het was de onweerstandelijke genade, die een goed werk in de vervolger begon, en Ananias viel daarbij uit.

Dat wij het niet vergeten zullen: aan hem of haar, die ons op de "weg des levens" mocht leiden, zullen wij ons nauw verbonden gevoelen. Maar daarbij moge alle afgoderij verre van ons blijven, want er zou niets ten goede gebeurd zijn, als de Heere Zelf ons niet onder de bearbeiding van Zijn Woord en Geest had genomen.

Wat stemt het dankbaar, als wij tot zulk Ananias’ werk gebruikt mogen worden. Niet om er groot mee te worden in onszelf en overal met onze daden te pronken – o nee! Maar omdat een zondaar is toegebracht tot de gemeente die zalig wordt en Gods gunst verheerlijkt is aan en in een doemschuldig Adamskind.

Een Ananias wordt bevestigd in de getrouwheid van de belofte, dat de Heere Zijn vast gebouw doet verrijzen naar Zijn gemaakt bestek, door de gestadige invoeging van nieuwe stenen.

Ds. E. van Meer

maart/mei 2023

"Zo gij Zijn stem dan heden hoort,Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord,Verhardt u niet, maar laat u leiden "

 

 

Gij die God vreest, hoort toe

Lezen: Handelingen 13:14-31

‘Paulus stond op en wenkte met de hand en zeide…’

Handelingen 13:16

Bovenstaande gedeelte is een tekst uit de eerste prediking die ons van de apostel Paulus bewaard is.

Twee, drie dingen vragen onze aandacht.

Als eerste, dat de apostel zich spoedig tot Joden èn heidenen samen wendde. Want zo begon hij: “Gij, Israëlitische mannen en gij, die God vreest” Met godvrezenden worden in de Handelingen de heidenen aangeduid, die belangstelling hadden voor de synagoge. Paulus betrachtte de hemelse onderrichting: “Want daarin (In Christus) is noch Jood noch Griek” (Gal 3:28).

In de tweede plaats treft het ons, dat de apostel uitging van Jehova`s openbaring onder het Oude Verbond. De Nieuwe Bedeling brengt de ontplooiing, van wat eertijds al in knop gegeven was. Zie bijvoorbeeld het 23e vers: van Davids zaad heeft God, naar de belofte verwekt de Zaligmaker Jezus .


Ten derde ontga het ons niet, dat Paulus de volle nadruk legt op het kruis van Christus en Zijn opstanding.

Deze beide heilsfeiten vormen het vaste onvervangbare fundament voor de behoudenis van de zondaar.

De drie genoemde punten komen wij in de verdere prediking en in de brieven van de apostel steeds weer tegen. Zij zijn ook voor ons onmisbaar, om als een Jafeth (heidenen) in Sems (Israels) tenten te wonen. Ons hart worde ervoor geopend, zodat wij de enige troost beide in leven en sterven deelachtig worden mogen.

Ds. E. van Meer

mei/juni 2023

De volken zullen, HEER', U loven;

O HEER', U loven altemaal,

 

 

Verdrukking is nodig?

Lezen: Handelingen 14:8-28

En dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods.

Handelingen 14:22b

Fel woedde satan tegen Paulus op zijn zendingsreis. Waar de enige Naam ter zaligheid wordt uitgeroepen, daar schiet de duivel toe om het goede werk te verstoren. De zendelingen zullen wel eens gezucht hebben: “Heere, waarom alzo?”

In Lystre werd de apostel eerst samen met Barnabas als afgoden geëerd, maar spoedig daarna geweerd. En in Derbe stookten de Joden weer onrust. Op de terugtocht bezocht Paulus alle onlangs gestichte gemeenten. Hij versterkte daar de zielen, spoorde aan tot standvastigheid en wees erop dat iedere discipel des Heeren langs drukwegen wordt geleid! Het moet!

Waarom? Omdat de wereld zich in vijandschap keert tegen Christus en Zijn volk. “Indien u de wereld haat, zo weet dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.” (Joh 15:18). De Sionieten delen in de versmaadheid van hun Borg.

Waarom zijn de verdrukkingen noodzakelijk? Omdat de keurlingen nog zoveel hebben af en aan te leren. Zij komen in Gods smeltkroes, en krijgen Maleachi 3:3 in te leven: “Hij zal hen doorlouteren als goud en als zilver”.

Waarom zijn de verdrukking noodzakelijk? Omdat ’s Heeren deugden daardoor uitschitteren. Zijn trouw en kracht komen openbaar, Zijn troost en uitredding worden genoten. De roede blijft over de onbekeerden tot in eeuwigheid, maar voor de gekenden nemen beproeving en kastijding straks een einde. Zij, die de lange witte klederen dragen, komen uit de grote verdrukking. O volk, uw verdrukking profeteert van uw zegepraal!

Ds. E. van Meer

juli/augustus 2023

Veel wederwaardigheên,
Veel rampen zijn des vromen lot;
Maar uit die alle redt hem God;
Hij is zijn heil alleen.

 

 

Breek met uw zondige leven!

Lezen: Handelingen 19:1-20

‘Velen…brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid.’

Handelingen 19:19m

Elisa was volop bezig met zijn arbeid met de ploeg op het land, toen de Heere God hem door Elia liet roepen tot het ambt van profeet. Alles werd opeens rigoureus anders. De zoon van Safat brak met zijn verleden, hij verliet de boerderij om Elia te volgen in de dienst des Heeren. Openlijk gaf hij uitdrukking aan de grote verandering, die in zijn leven gekomen was: van zijn landbouwwerktuigen maakte hij een altaar, waarop hij runderen offerde (1 Kon. 19:19-21).

Een vergelijkbare situatie vond plaats in Efeze. De heidenen aldaar, die de Zone Gods in het geloof als hun Zaligmaker mochten omhelzen, legden er getuigenis van af, dat zij met hun zondige verleden hadden gebroken. En ook zij maakten een brandstapel, die op de grens stond tussen een eertijds en een nu, tussen het verleden en heden. Hun voorheen hooggewaardeerde toverboeken gaven zij aan de vlammen prijs. Het was een afscheid van de afgoderij en tegelijk een dankoffer aan Hem, Die hen uit hun ijdele wandeling verlost had.

Is er in uw leven ook al een breuk geslagen door de opzoekende genade des Hemels? En rookt de houtmijt, waarin u – niets slechts éénmaal, maar telkens weer – datgene werpt wat de oude mens lief is, maar God niet kan behagen? Bij alles wat u moet afwijzen, zullen stellig ook boeken en tijdschriften zijn, die vergif in uw geest druppelen. Dat de Heere u geven wil om deze ijdele en zondige bezigheden in Zijn Naam en in Zijn Kracht ver van u weg te slingeren.

Ds. E. van Meer

sept/oktober 2023

Wend, wend mijn oog van d' ijdelheden af;
Verlevendig mijn hart door Uwe wegen;
Dat mij 't betreen dier paden vreugd verschaff'.
 

 

Blijdschap in verdrukking

 

Lezen: Handelingen 20:17-38

‘Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen.’

Handelingen 20:24

Aan de ouderlingen van Efeze verhaalde Paulus, hoe de Heilige Geest hem bekendmaakte, dat banden en verdrukking aanstaande waren. Hij zou echter de dreigende gevaren niet trachten te ontwijken, met verzaking van zijn apostolisch ambt, om zijn persoon in veiligheid te stellen. Hij hield zijn leven niet dierbaar voor zichzelf. Zijn leven moest toegewijd blijven aan de dienst van zijn goedertieren Koning en aan het welzijn der zielen, die hem op het hart gebonden waren. Want dan alleen zou hij zijn loop met blijdschap mogen volbrengen.

Paulus kreeg een waarheid uit te spreken, welke ook voor ons geldt. Ach, de zelfzucht zit er zo diep in bij ons. Als het mijn persoontje maar goed gaat, dan heb ik blijdschap. Dat menen wij tenminste, maar het is inbeelding! Want als de loop volbracht is, zal er droefheid zijn, omdat wij het onze moeten loslaten. En zal er angst zijn, omdat wij met lege handen de eeuwigheid ingaan.

Paulus’ blijdschap hield evenwel stand, want hij mocht komen inwonen bij de Heere, onder Wiens kruisbanier hij optrok. En hij zou voor de Troon terugvinden de broeders en zusters, die hij om Christus’ wil gediend had. Dat wij de zelfzucht leren vlieden en vervloeken, en ons leven mogen besteden tot eer van God en tot zegeningen van de naaste. Dan bloeit de ware blijdschap op.

Ds. E. van Meer

November/December 2023

Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend,
Waarvan in druk, 't vooruitzicht mij verheugde;
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend,
Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde;

 

 

 

on  • © hersteld hervormde kerk 2024

Fijn dat u onze website bezoekt! Vandaag is het zondag en wij wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Voor ons is de zondag een rustdag, een opdracht en een geschenk, waar we dankbaar voor zijn. Daarom is onze website op zondag gesloten. We zien u graag op een andere dag terug als bezoeker van onze website.