Meer over Stichtelijk Woord

NOG NIETS VERANDERD?

Lezen: Deuteronomium 29:1-18

‘Maar de HEERE heeft ulieden niet gegeven een hart om te verstaan.’

Deuteronomium 29:4a

“Het volk stond en zag het aan”, zo lezen wij van de Joden op Golgotha. Het drong niet tot hen door, aan welk misdrijf zij zich schuldig maakten, toen zij op Goede Vrijdag de Nazarener aan het kruis nagelden. Zij beseften ook helemaal niet, welke goedertierenheid de Hemel ten toon spreidde, toen de Heere Jezus de dood inging.

“Het volk stond en zag het aan”. Dat gold ook van de Israëlieten, die bij de grenzen van Kanaän gelegerd waren. Zij hadden gehoord en gezien, welke weldaden Jehova aan Zijn erfdeel bewees en welke gerichten Hij voltrok. Maar de betekenis hiervan ontging hun, merkten zij niet op, zij hadden geen hart om te verstaan.

“Het volk stond en zag het aan”.  Van nature is dat op een ieder mens, op ieder van ons, van toepassing. De Heere heeft krachtig gesproken in de tijd der Duitse bezetting en in de jaren daarna liet Hij Zich allerminst onbetuigd. De Heere spreekt krachtig in pandemieën, in oorlogen, en op zo vele andere wijzen in ons, uw en mijn leven. Hoe velen, of liever hoe weinigen, hebben er wat door geleerd en er winst uit getrokken? Er eeuwig voordeel meegedaan? De Heere trad binnen in het leven van de enkeling, Hij stond op de erve der kerken, Hij ging niet achteloos aan land en volk voorbij. Maar o zo vaak ontbreekt het hart om te verstaan.

Kan het nog anders worden? Mozes wijst naar Omhoog:

De Heere geve een ieder van ons een opmerkzaam hart, zodat Zijn woorden en daden niet langs ons afglijden zoals de regen langs een steen…

 

Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord,
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

 

 

Ds. E. van Meer

juli/augustus 2022

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022