Meer over Stichtelijk Woord

Waar is God?

Lezen: Job 35

‘Maar niemand zegt: “Waar is God, mijn Maker, Die de psalmen geeft in den nacht?’

Job 35:10

Nee, dat vraagt niemand uit zichzelf. Ook zij die genade kennen vragen dat niet. Let maar op Job. Deze godvrezende man loosde klacht op klacht, maar er kwam geen Psalm over zijn lippen. In de nacht van tegenspoed en rouw zal pas dan een psalmlied weerklinken, als het ons van de Hemel gegeven wordt.

Wie te midden van ellende in eigen kracht een vers aanheft, zingt vals en zal het zingen ook niet volhouden. Daar is er Eén geweest, Die onder benauwdheid in een Psalm Zijn gevoelens vertolkte: Dat is Christus Jezus, Die uitging naar Gethsémané en Golgotha, nadat de lofzang (Psalm 113 tot en met 118) gezongen was.

Met hun oog op Hem geslagen, kregen Paulus en Silas, die te Filippi gevangen waren gezet in de binnenste kerker, in de nacht te bidden en Gode lofzangen te zingen.

Maar ook de ongelovigen van de oude dag mochten om Immanuëls wil betuigen: ‘’ “k Zal Zijn lof - zelfs in de nacht - zingen, daar ik Hem verwacht”.

De wereld begrijpt hier niets van.

En u? Is aan u wel eens onder uw kruis en in de schaduw van het kruis een Psalm gegeven? Gegeven! Alleen wat uit de Hemel als een genadegeschenk afdaalt, stijgt weer ten Hemel op, en zal de Allerhoogste aangenaam zijn, gelijk de zang der heilige engelen.

Zalig, om, zij het met bevende of met stokkende stem, in de nood, een lied des Heeren te zingen.

 

Ds. E. van Meer

maart/april 2024

 

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht

Zingen, daar ik Hem verwacht;

en mijn hart, wat mij moog' treffen,

tot den God mijs levens heffen.

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024