Meer over Stichtelijk Woord

RECHTVAARDIG OF GODDELOOS?

Lezen: Genesis 18:17-33

'Zult gij ook den rechtvaardige met den goddeloze ombrengen?’

Genesis 18:23

Wij hebben ons antwoord op deze vraag aanstonds gereed: ‘Nee, dat zal de HEERE zekerlijk niet doen.’

En toch is het gebeurd! Sla Jesaja 53 maar eens op. Daar leest u van de Rechtvaardige, Die met de overtreders is geteld geweest en door Jehova werd verwond en verbrijzeld.

Maar deze Rechtvaardige was de Borg, Die vrijwillig en naar 's Vaders welbehagen plaatsbekledend de zonden van Zijn gemeente op Zich nam. Op Gabbatha en Golgotha liet Hij Zich tot een goddeloze verklaren, tot een gevloekte maken, om doemschuldigen uit het gericht te verlossen.

Daar waren in Sodom geen tien rechtvaardigen; en in de ganse wereld zult u er ook thans geen tien vinden. Rechtvaardig betekent immers: volkomen beantwoordend aan Gods eis en welgevallen. Het Woord verklaart dan ook: ‘Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; (…) allen zijn zij afgeweken’. (Romeinen 3:10,12)

Onverbiddelijk staat het geschreven: allen, zonder uitzondering, zijn aan de dood onderworpen.

Nu is er echter een volk dat zijn doodvonnis leerde billijken en niettemin roemt: ‘Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven, maar leven’. Wie zijn het? Zij, die kregen te belijden: ‘Onze woning is in Sodom’, en die nochtans mochten vluchten naar Zoar, omdat in de Borg de goddeloze om niet gerechtvaardigd wordt.

Ds. E. van Meer

September / oktober 2020

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020