Meer over Stichtelijk Woord

DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN?

Lezen: Handelingen 8:26-40

’ ‘En Filippus liep toe, en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook hetgeen gij leest?’ .’

Handelingen 8:30

 

Onze gereformeerde belijdenis kent verschillende eigenschappen toe aan de Bijbel. Zo spreken wij van het gezag der Schrift. De Heilige Geest inspireerde profeten en apostelen bij het opschrijven (2 Petrus 1:20,21), net zoals eerder bij het spreken.

Daarom moeten wij buigen voor het onfeilbare Woord van God.

Wij spreken ook over de eenheid en genoegzaamheid der Schrift. In een tijdsbestek van vijftien eeuwen is het Boek der boeken gaandeweg ontstaan, en intussen is er een opvallende samenstemming tussen de Bijbelschrijvers.

Bovendien is de Schrift genoegzaam tot zaligheid, omdat zij volledig inlicht over alle vraagstukken van tijd en eeuwigheid, voor zover wij dat nodig hebben en begrijpen kunnen.

Tot slot spreken wij nog van de duidelijkheid der Schrift. Ook voor de eenvoudigen behoeven de hoofdzaken der Waarheid niet verborgen te blijven. De Heere wil mensen gebruiken, om Zijn Woord te ontsluiten of uit te leggen. Zo was Filippus een gids voor de kamerling, zo zijn uw ouders en leraars het voor u.

Maar wat nog belangrijker en nodig is, dat de Geest licht geeft in uw van nature blinde ogen en ook licht spreidt over de bladzijde, welke u leest. Alleen dan zal het Woord profijtelijk of heilzaam zijn voor hart en leven, en onderwerpelijk gekend worden als een kracht Gods tot zaligheid!

"Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord"

 

Ds. E. van Meer

januari/februari 2023

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023