Meer over Stichtelijk Woord

Meditaties ds. E. van Meer

NOOD EN GEBEDSVERHORING

Lezen: Exodus 3:1–15

'Ik heb zeer wel gezien de verdrukking Mijns volks’

Exodus 3:7

Steeds zwaarder werd de jammer van Israël in Egypte. Een ogenblik scheen het of Mozes de van God geroepen verlosser zou worden; doch Mozes moest vluchten. Niets wees er op, dat aan de ellende van Jakobs nakroost ooit een einde zou komen.

Maar dan de verrassing bij de brandende braambos! Het bleek, dat de HEERE niet onbewogen was en dat Hij een afgesneden zaak op aarde zou doen, tot verheerlijking van Zijn Naam.

Deze verrassing herhaalt zich zowel op stoffelijk als op geestelijk gebied. Velerlei tegenspoeden kunnen ons treffen in onze persoon, in ons gezin, in onze zaken. Week na week schrijnt het kruis onze schouder.

Is ons zuchten en roepen naar Omhoog een ijdel werk? Overvloedig vloeien de vreugdetranen, wanneer gedankt mag worden: ‘God heeft bij ons wat groots verricht; Hij Zelf heeft onzen druk verlicht!’

Hoger nog stijgt de lofprijzing bij uitredding uit zielennood. Ach, wij gingen in het zwart vanwege des vijands onderdrukking, wij konden nergens bij, wij vreesden voor een eeuwig omkomen. Daar klonk het: ‘Ik heb zeer wel uw verdrukking gezien, uw geschrei gehoord, uw smart bekend.’

Hoe beschamend! Wij dachten, dat de HEERE niet op ons lette; maar Hij kwam ter verlossing neer en voerde naar een goed land.

 

Ds. E. van Meer

Januari / februari 2021

 

GROEN EN DOR HOUT

Lezen: Lukas 23: 25-38

’Indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden?’

Lukas 23:31

Van vruchtbare twijgen aan de boom des levens zijn wij allen in Adam, ons stam- en bondshoofd, veranderd in dode takken, in dor en dood hout. Niemand brengt ere toe aan zijn Schepper, de Landman.

Maar naar Gods bestel is uit de dorre aarde echter nog een Rijsje, een Spruit opgeschoten: Jezus Christus, de Rechtvaardige. En zie eens, hoe dit groene hout aan de dood werd prijsgegeven, als was het zonder enige waarde. Die schande, dat lijden, die vloek heeft het dorre hout over Hem gebracht.

Het gebeurde evenwel door de bepaalde raad en voorkennis Gods, opdat dor hout, ja brandhout aan het eeuwige vuur zouden worden ontrukt! Zodat verstorven loten, ingeënt in de Spuit Davids, herleven zouden door een wonder van de almachtige genade Gods. Dan rijpen aan dat voorheen dorre, dode hout levende vruchten des Geestes en der dankbaarheid! Hoséa’s woord krijgt bevestiging: “Uw vrucht is uit Mij gevonden”.

Wat zal echter geschieden aan het dorre hout, dat dor blijft, omdat het niet aan Christus, Gods Levenstwijg, verbonden wordt? Het oordeel over Jeruzalem, aan de wenende vrouwen voorzegd, is een voorafschaduwing van het geduchte eindgericht. “Weent niet over Mij, maar weent over uzelven.”

Wie oren heeft om te horen, die hore… Nog past de Heilige Geest de weldaden van Immanuël, het Groene Hout, toe. Laat dan het heden der genade niet onbenut voorbijgaan.

 

Ds. E. van Meer

Maart / april 2021

  • © hersteld hervormde kerk 2021