Meer over Kerkenraad

Diaconie

Aan de diaconie is toebetrouwd: de dienst der barmhartigheid jegens de plaatselijke gemeente en de wereld, inzonderheid door bijstand en vertroosting aan hen, die verpleging en verzorging behoeven, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven, die maatschappelijk zijn ontspoord of zich in stoffelijke nood bevinden. Bovendien is het zeer goed dat de diakenen niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het Woord van God, aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. De diaconie is ambtelijk vertegenwoordigd bij de kerkdienst en belast met het inzamelen, beheren en uitdelen van de diaconale gelden en goederen.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024