Meer over Kerkenraad

ANBI 824143383

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot een gemeente van de Hersteld Hervormde Kerk.

 

A.Algemene gegevens

     Naam ANBI:

Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente
te Harskamp

     Telefoonnummer (facultatief):

 

      RSIN/Fiscaal nummer:


824143383
De Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente
te Harskamp functioneert onder de Stichting Vermogensbeheer Diaconie
Nederlandse Hervormde Gemeente (in hersteld verband) te Harskamp RSIN fiscaal nummer 816029957 kvk 09142789

     Website adres:

www.hhg-harskamp.nl

     E-mail:

diaconie@HHG-Harskamp.nl

     Adres:

Gelkenhorsterweg 16

     Postcode:

3771 RH

     Plaats:

Barneveld

     Postadres:

id

     Postcode:

id

     Plaats:

id

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hersteld Hervormde Gemeente te Harskamp is een lokale geloofsgemeenschap die behoort tot de Hersteld Hervormde Kerk. In het statuut (kerkorde) van de Hersteld Hervormde Kerk is dit in artikel I lid 1 als volgt omschreven: “De Hersteld Hervormde Kerk, overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk, bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten (…), in Nederland, (…).“ De gemeente beantwoordt aan haar diaconale roeping in de kerk en de wereld onder leiding van het college van diakenen. De kerkorde omschrijft dat als volgt in ordinantie 15, artikel 1, lid 1: “De gemeente, in al haar leden geroepen tot de dienst van de barmhartigheid, beantwoordt, onder de leiding of door de arbeid van de diakenen, aan deze roeping in het diaconaat.”

De diaconie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. In ordinantie 15 artikel 12 lid 2 van de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk is dat als volgt vastgelegd: “De diaconie heeft rechtspersoonlijkheid.”

De kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, gemeenten, diaconieën en andere onderdelen van de kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk.

De Hersteld Hervormde Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Harskamp.

B.Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De Stichting Vermogensbeheer Diaconie Nederlandse Hervormde Gemeente (in Hersteld Verband)  Harskamp is verantwoordelijk voor het beheer  van alle vermogensrechtelijke aangelegenheden en de financiële middelen eigendommen van de diaconie.           Het bestuur van de Stichting  bestaat uit 7 leden.  

C.Doelstelling/visie

De Hersteld Hervormde Kerk verwoordt in de eerste artikelen van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.De Hersteld Hervormde Kerk is overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk en bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten, alsmede de in haar verband opgenomen Hersteld Hervormde gemeenten buiten Nederland en haar classes.In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als de bron der prediking en enige regels des geloofs doet de gehele kerk, ook in haar ambtelijke vergaderingen, in gemeenschap en in overeenstemming met de belijdenis der vaderen, en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor het heden, zich strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van de Drie-Enige God zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord heeft geopenbaard.De kerk is, naar het bevel en voorbeeld van Christus, geroepen om aan alle mensen en machten het evangelie te verkondigen, betuigende de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus.

D.Beleidsplan

Van toepassing is de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk. Een beleidsmatige samenvatting hiervan is te vinden via deze link: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkelijke-regelingen/kerkorde

E.Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers in loondienst – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Hersteld Hervormde Kerk’. De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te raadplegen op de website van de Hersteld Hervormde Kerk.  

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkvoogden en het college van diakenen. Binnen de kaders van hun verantwoordelijkheid waken zij over de financiële stabiliteit van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan kerkenraad en gemeente. Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft u hieronder aan. De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid over de activiteiten die er in de gemeente plaatsvinden. Het college van diakenen is verantwoordelijk voor alle diaconale zorg en activiteiten.

De wekelijkse activiteiten die plaatsvinden zijn: openbare erediensten op zondag en in de week, catechese, zondagsschool en verenigingen, volwassencatechese, diaconale zorg, bezinningsavonden, mede ter bevordering van zending en evangelisatie. Veel activiteiten worden ontplooid met medewerking van gemeenteleden.

 

 

G.Voorgenomen bestedingen

Zie de Stichting Vermogensbeheer Diaconie Nederlandse Hervormden Gemeente
(in hersteld verband) te Harskamp RSIN 816029957

H.Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Voor een overzicht van baten en lasten verwijzen wij u naar de ANBI verklaring
van de Stichting Vermogensbeheer Diaconie Nederlandse Hervormden Gemeente
(in hersteld verband) te Harskamp RSIN 816029957

 

Balans 31-12-2023

Activa

Passiva

Vaste activa

0

 

Overige activa

0

 

Financiele middelen

0

 

Voorzieningen

 

0

Overige passiva

 

0

Vermogen

 

0

 

 

Exploitatie overzicht

Begroting

Rekening

Rekening

 

2024

2023

2022

 baten

     

 Rentebaten en baten uit  bezittingen

0

0

0

 Bijdragen gemeenteleden    (levend   geld)

0

0

0

 Baten onroerende zaken

0

0

0

 Door te zenden collecten en  bijdragen derden

0

0

0

 Overige baten

0

0

0

Totaal baten (a)

0

0

0

       

 lasten

     

 Lasten kerkelijke activiteiten

0

0

0

 Verplichtingen en bijdragen andere organen

0

0

0

 Kosten beheer en administratie

0

0

0

 Lasten onroerende zaken

0

0

0

 Afschrijvingen

0

0

0

 Diaconaal werk plaatselijk

0

0

0

 Diaconaal werk regionaal en  landelijk

0

0

0

 Diaconaal werk wereldwijd

0

0

0

 Overige lasten

0

0

0

Totaal lasten (b)

0

0

0

       
       

 

Toelichting

Zie de Stichting Vermogensbeheer Diaconie Nederlandse Hervormden Gemeente
(in hersteld verband) te Harskamp RSIN 816029957

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024