Meer over Kerkvoogdij

Giften en legaten

Verjaardagsfonds

Er mag dankbaarheid zijn jegens de Heere, wanneer wij onze verjaardag mogen gedenken. Vanuit ware dankbaarheid is er zeker ook de behoefte wat te geven voor de Heere en Zijn dienst. Daartoe biedt u het verjaardagsfonds de mogelijkheid. Dit fonds is in het verleden opgericht met het doel om de opbrengst van de giften te besteden voor de kerk. Elk gemeentelid ontvangt vanaf zijn achttiende verjaardag namens de kerkelijke gemeente een felicitatie met een enveloppe, waarin geheel vrijwillig een bijdrage voor de kerk kan worden gedaan. Bij gemeenteleden in Harskamp en directe omgeving wordt de enveloppe gebracht. Gemeenteleden die verder weg wonen ontvangen de brief per post. De gift kan worden overgemaakt op de rekening van de kerkvoogdij  van de HHG te Harskamp onder vermelding van 'Verjaardagsfonds' (rekeningnummer  NL76 RABO 03645 13047) of in de collectezak worden gedeponeerd.

 

Vrijwillige bijdrage

Eenmaal per jaar stuurt de kerkvoogdij een brief aan de gezinshoofden en de thuis wonende kinderen van 18 jaar en ouder met de vraag om een vrijwillige financiële bijdrage voor het kerkenwerk te leveren. Deze vrijwillige bijdrage kan middels telebankieren of via een overschrijvingskaart worden overgemaakt.

Het bankrekeningnummer waar u uw vrijwillige bijdrage aan over kunt maken is NL76 RABO 03645 13047, t.n.v. Kerkvoogdij HHG Harskamp, met vermelding van uw naam, adres en de tekst 'Vrijwillige bijdrage'. De vrijwillige bijdrage kan eenmalig, in termijnen of maandelijks worden overgemaakt. De Kerkvoogdij kan alleen de stoffelijke belangen behartigen wanneer ze daar de financiële middelen voor ontvangt. Elke maand zijn er door de kerkvoogdij vaste afdrachten te voldoen. Een vast bedrag aan inkomsten per maand, is dan ook zeer welkom. De Heere moge dit alles nog dienstbaar stellen tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

 

Testament en legaat

U kunt in uw testament bepalen dat een bepaald bedrag of een deel van uw vermogen na uw overlijden aan een bepaalde instelling wordt geschonken. U geeft dan aan dat de betreffende instelling de begunstigde is. Zij die bij testamentaire beschikking de kerk willen gedenken, kunnen dit doen aan: Hersteld Hervormde Gemeente te Harskamp. Indien het legaat voor een bepaald doel bestemd is, verzoeken wij u dit te vermelden. Uw notaris kan u van verdere informatie voorzien.

 

Giften

De belastingsdienst heeft een groepsbeschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) afgegeven waaronder ook de Hersteld Hervormde Kerk valt. Dit betekent, dat giften aan de Hersteld Hervormde Gemeente van Harskamp aftrekbaar zijn voor de belasting.

  • © hersteld hervormde kerk 2023