Meer over Kerkvoogdij

ANBI Stichting Vermogensbeheer Nederlandse Hervormde Gemeente(in Hersteld Verband) te Harskamp

 

RSIN: 816029957

 

Tenaamstelling: Stichting Vermogensbeheer Hersteld Nederlandse Hervormde Gemeente te Harskamp

 

Postadres: Molenweg 18a, 6732 BC Harskamp

 

Bestuursamenstelling:

J. vd Berg

A. Frentz

H. Jansen

B.H. Schut

A. Verheul

J. Waaijenberg

 

Beloningsbeleid: Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Voor medewerkers in loondienst is de collectieve arbeidsvoorwaarden regeling van de Hersteld Hervormde Kerk van toepassing, en voor de (eventuele) gemeentepredikant de generale regeling voor de predikantstraktementen van de Hersteld Hervormde Kerk.

 

Beleidsplan: Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk ( www.hersteldhervormdekerk.nl).

 

Doelstelling:

Het feitelijke en statutaire doel van de stichting is:

Het verkrijgen, beheren en administreren van alsmede het beschikken over vermogenswaarden inclusief (register)goederen op een zodanige wijze dat de belangen van de Hersteld Hervormde Gemeente te Harskamp op een evenwichtige wijze en overeenkomstig de grondslag worden behartigd en voorts al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Uitgeoefende activiteiten:

- het voorzien in de stoffelijke behoeften van de gemeente;

- het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente;

- het zorgdragen van de geldwerving;

- het regelen van de wijze van gebruik van de kerkgebouwen en andere kerkelijke gebouwen ten dienste van de gemeente;

- het beheren van de goederen waaronder gelden, gebouwen en andere vermogensbestanddelen van de gemeente;

- het uitvoeren van het personeelsbeleid.

 

Financiële verantwoording:

 

Activa

 Balans

31-12-2022

         Passiva             

 Balans

31-12-2022

Materiële vaste activa € 0,00   Reserves en fondsen €0,00
Financiële vaste activa €0,00   Voorzieningen €0,00
Vlottende activa €0,00   Schulden €0,00
  €0,00     €0,00

 

   Rekening  Rekening  Rekening
  2022    2021 2020
 baten  € 0,00   € 0,00  € o,00
 lasten  €o,oo   € 0,00  € 0,00

 

 

Taakoverdracht:

 

In verband met de totstandkoming en de implementatie van ordinantie 16 van de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk zijn de taken overgedragen aan de Kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente te Harskamp. In verband hiermee zijn alle onroerende zaken en de hypothecaire schulden overgedragen aan de Kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde gemeente te Harskamp.

De Stichting Vermogensbeheer wordt in stand gehouden voor eventuele nalatenschappen/legaten die op naam staan van de stichting.

De stichting kent geen eigen bankrekeningnummer maar maakt zonodig gebruik van het rekening nummer van de Kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente van Harskamp.

Overigens kan het stichtingsbestuur in voorkomend geval -op dat moment dus- aangeven dat overboeking kan plaatsvinden ten gunste van het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij met als 'onderlegger' de schenking aan de kerkvoogdij comform de doelstelling van de stichting.

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024