Meer over Agenda gemeente

Kerkdienstbezoek in het kader van het coronavirus

In het kader van aangepaste richtljinen en adviezen ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus worden er vanaf zondag 27 juni twee   kerkdiensten per zondag belegd. 10.00 uur en 18.30 uur.    Zie onderstaande brief voor nadere uitleg.    

19 sep2021

HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE HARSKAMP TE UWER INFORMATIE (9)

KERKELIJK LEVEN IN DE HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE TE HARSKAMP IN DE NOODSITUATIE WEGENS DE CORONACRISIS PER  11 juni 2021

 

HARSKAMP, VRIJDAG 11 juni 2021

 

Geacht gemeentelid,

 

Herstelde tijdstippen erediensten zondagen 13 en 20 juni 2021

Abusievelijk zijn voor de komende zondagen, Deo Volente 13 en 20 juni, verkeerde aanvangstijdstippen in onze kerkbode vermeld. Het betreft de middagdiensten. Bij dezen maken wij eerst van de gelegenheid gebruik de foutieve tijdstippen te herstellen. De diensten vangen niet om 14.30 uur aan, maar op het gebruikelijke tijdstip van de middagdienst, te weten om 14.00 uur. Neemt u daarvan goede nota alstublieft.

 

Op dinsdagavond 8 juni hebben wij als leden van de kerkenraad, als kerkvoogden en notabelen en als koster van de Hersteld Hervormde Gemeente Harskamp vergaderd. In de achterliggende periode, om precies te zijn vanaf 11 october 2020 tot heden, hebben wij als kerkelijke gemeente iedere zondag drie diensten belegd, met één kortdurende uitzondering. Dat betreft de periode van 25 december 2020 tot en met 3 januari 2021, toen het aantal coronabesmettingen in onze gemeente zeer hoog lag. In en rond de erediensten hebben wij steeds de passende en noodzakelijke maatregelen in acht genomen. De anderhalve meter onderlinge afstand, desinfecteren bij binnenkomst, zoveel mogelijk aanbevelen van het mondkapje. We zijn als colleges de Heere dankbaar dat met inachtneming van deze dingen de erediensten hun voortgang hebben gehad in ons midden. Ieder gemeentelid dat kón, heeft iedere zondag de gelegenheid gehad om eenmaal per zondag ter kerke te kunnen komen. Voor wie niet kón, is er de mogelijkheid geweest thuis mee te luisteren via de kerktelefoon of de inmiddels onder ons bekende link.

 

Versoepelingen zijn verantwoord en mogelijk

Hoewel wij beseffen dat de coronapandemie in ons land en op de wereld bepaald niet voorbij is, hebben wij met erkentelijkheid jegens de Heere kennis genomen van voortgaande versoepelingen in het land. Ieder kan ook constateren dat het aantal coronazieken onder ons substantieel is gezakt. Of dat een blijvend gegeven is, weet niemand. De constatering van het moment is er evenwel. Met droefheid zien we anderzijds dat ons land helaas geen tekenen van verootmoediging vertoont onder Gods slaande hand Die geen andere bedoeling heeft dan om ons tot de Heere uit te drijven met ware schuldbelijdenis. De Heere ontferme Zich over ons arme vaderland. Hij geve een oprechte wederkeer tot Hem. Gelukkig mogen wij ook nog steeds zeggen dat ons geen enkel geval van een coronabesmetting onder ons bekend is, die aanleiding of vermoeden geeft om te denken dat deze via één van onze erediensten zou zijn verspreid. Wij blijven maximaal aandacht besteden aan de veiligheid van onze gemeenteleden die opgaan naar Gods huis. Dat vertaalt zich daadwerkelijk in het aanbieden van een desinfecteermiddel en van een mondkapje aan hen die zijn vergeten er één mee te nemen, het in acht nemen van de anderhalvemeter-regel, het vullen van de kerk van voren naar achteren zodat niemand een ander hoeft te passeren, het gedoseerd aanwijzen van zitplaatsen en het ordelijk en beurtelings verlaten van het kerk- en verenigingsgebouw, die beiden bij het gehanteerde alfabetische uitnodigingsbeleid nog steeds spaarzamelijk bezet zijn per eredienst.

 

Van drie naar twee erediensten per zondag

Gezamenlijk zijn wij van mening dat het gelet op al het hiervoor genoemde verantwoord en veilig is om de kerkdiensten weer wat op te schalen, in die mate dat het mogelijk wordt om alle gemeenteleden volgens het gehanteerde alfabetische uitnodigingssysteem in twee erediensten op zondag te ontvangen. Als dat gebeuren mag, zijn we nog niet teruggekeerd bij de normale invulling van de zondagse diensten. Normaal is dat alle gemeenteleden die kúnnen komen, tweemaal op Gods dag de erediensten bezoeken. Het is wel een stap vooruit, als we naar de onder ons gebruikelijke tijdstippen kunnen terugkeren. De voor onze gemeente onbekende middagdienst kan dan weer vervallen en de gemeente kan in twee delen in het kerk- en verenigingsbouw worden ontvangen. We boeren er qua aantallen mensen die op zondag naar de kerk kunnen, dus op zichzelf niet op vooruit. De kerkgangers die nu allen één keer per zondag kunnen kerken, komen dan alleen in twee diensten op in plaats van in drie diensten. Wij doen intussen een dringend beroep op degenen die tot hiertoe de kerkdiensten hebben gemeden en thuis hebben geluisterd. Wij vragen u zich te bezinnen op de vraag of nu de tijd niet is gekomen u weer te voegen bij de kerkgaande gemeente.

 

Ingangsdatum: Per Deo Volente zondag 27 juni 2021

Wat betreft de datum van ingang het volgende. Binnen de kerkenraad leefden enige bezwaren tegen het houden van twee diensten op de Avondmaalszondag die gepland staat voor Deo Volente zondag 20 juni aanstaande. In februari mocht het goed gaan in drie diensten en de spreiding over drie diensten zou op meer verantwoorde wijze kunnen geschieden met het oog op de Tafel des Heeren en alles eromheen. Hoewel wij beseffen dat over deze dingen verschillend gedacht kan worden en ook verschillend gedacht wordt, hebben wij ons unaniem verenigd op de beslissing de datum van ingang te stellen op Deo Volente zondag 27 juni aanstaande. Het is goed dat de gemeente transparant weet waarom wij niet twee weken eerder versoepelen. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.

 

Tijdstippen: 10.00 uur en 18.30 uur

Intussen blijven wij sterk uitzien naar een volledig herstel van het kerkelijke leven, gelet op hetgeen de Heere ons in de Heilige Schrift voorhoudt. Wat betreft de aanvangstijdstippen is besloten het vooralsnog te laten bij 10.00 uur en 18.30 uur. De overweging daarbij is dat de coronacrisistijd nog niet voorbij is én dat we onze gemeenteleden nog niet kunnen bieden dat zij weer twee keer op een zondag naar Gods huis kunnen komen.

 

Let op:

Voor hen, voor wie het avondtijdstip écht bezwaarlijk is, is er de gelegenheid om 's morgens ter kerke te komen en voor hen voor wie het omgekeerde geldt, schrijven wij dat zij 's avonds kunnen komen in de gevallen dat zij aanlopen tegen de alfabetische indeling. Wij denken vooral aan hen die voor vee en mensen hebben te zorgen! Graag stimuleren wij dat van de ouders met kinderen zoveel mogelijk gezinsleden iedere zondag komen, met dien verstande dat het grootste deel van het gezin zich kan richten naar de alfabetische indeling en het kleinste deel van het gezin de mogelijkheid heeft ongeacht die indeling de andere dienst te bezoeken. De kinderoppas zal in verband met de beschikbare ruimte nog niet plaatsvinden. Reden temeer om de voorgaande zinnen nog eens rustig te herlezen en de kerkgang onder de gegeven omstandigheden zover mogelijk te optimaliseren! Om enig overzicht te houden op hen die naar 'de andere dienst' komen, wordt gevraagd om in dat geval even te contacten met onze koster, dhr.G.Donker, Julianastraat 3, Harskamp; telefoon 06-15518167; email: koster@hhg-harskamp.nl. Zolang de gehele gemeente nog niet gezamenlijk iedere kerkdienst kan bijwonen, blijft elke dienst uitgezonden worden via de kerktelefoon en via de inmiddels onder ons bekende link. Zodra onverhoopt een verband moet worden gelegd tussen een besmetting en een kerkdienst, zullen wij direct bijeenkomen in vergadering om de toestand te bespreken en dan zullen wij niet aarzelen de juiste beslissing te nemen.

 

Van drie naar vier zangmomenten

Reeds geruime tijd hebben wij standaard drie Psalmverzen per eredienst gezongen. Wij hebben besloten het aantal zangmomenten op te voeren van drie naar de gebruikelijke vier: De aanvangszang, de collectezang, de tussenzang en de slotzang. Per keer wordt één Psalmvers gezongen, maar bij de collectezang mogen het er twee zijn, als het korte versjes betreft. De weekdiensten worden weer onder ieders aandacht gebracht. Volgens bestaand beleid kan weer geadverteerd worden. Waar het aantal kerkgangers in bepaalde diensten te groot lijkt te worden, zal aan medeorganiserende instanties een maximum gesteld moeten worden. Voor eigen gemeenteleden zal er altijd plaats zijn. Uitziend naar Gods bekerende genade bidden wij met de woorden van de Psalmist van Psalm 85 de verzen 2 en 3 berijmd:

 

Geef ons Uw heil en red door Uw hand

Uit vrije gunst het zuchtend vaderland. …

Opdat er eer in onzen lande woon'

En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'.

 

Kerkenraad, kerkvoogden, notabelen en koster Hersteld Hervormde Gemeente Harskamp

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Fijn dat u onze website bezoekt! Vandaag is het zondag en wij wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Voor ons is de zondag een rustdag, een opdracht en een geschenk, waar we dankbaar voor zijn. Daarom is onze website op zondag gesloten. We zien u graag op een andere dag terug als bezoeker van onze website.