Meer over Agenda gemeente

Kerkdienstbezoek in het kader van het coronavirus.

In het kader van aangepaste richtljinen en adviezen ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus wordt het aantal kerkgangers per dienst teruggebracht (3 diensten per zondag). Zie bijgaand bericht / brief en kerkbode wanneer u wordt verwacht. De diensten vinden plaats om 10.00 uur , 14.00 uur en 18.30 uur.   Zie onderstaande brief voor nadere uitleg.    

29 nov2020

HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE HARSKAMP TE UWER INFORMATIE (6)

 

KERKELIJK LEVEN IN DE HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE TE HARSKAMP IN DE NOODSITUATIE WEGENS DE CORONACRISIS PER 11 OCTOBER 2020 

 

Geacht gemeentelid,

 

Gisteravond, vrijdagavond 9 october om 19.53 uur, ontvingen wij een schrijven van de scriba van het breed moderamen van de hersteld hervormde kerk. In dat schrijven wordt opgemerkt dat er in de afgelopen week zeer ten onrechte ophef is ontstaan over de erediensten in één van de gemeenten van onze kerk, in Staphorst. Terecht wordt opgemerkt dat kerkelijke samenkomsten in de afgelopen maanden [gelukkig] maar een zeer geringe bron van besmetting met het coronavirus hebben gevormd. Juist de kerkelijke gemeenten hebben blijvend zorgvuldig gehandeld. Die woorden onderstrepen wij voluit. Het is en blijft onze roeping om onze kerkgangers zoveel als mogelijk is naar Gods Woord gelegenheid te bieden de erediensten te bezoeken. Daarbij gevoelen wij ook onze verantwoordelijkheid in het kader van de bescherming van de gezondheid van onze kerkgangers. Wij zijn niet blind voor hetgeen zich in de werkelijkheid om ons heen voordoet. Mét het breed moderamen van de generale synode van onze kerk nemen ook wij waar dat het coronavirus bezig is met een opmars. In toenemende mate wordt ook onder ons de werkelijkheid zichtbaar dat het virus zich verspreidt in onze directe omgeving. Sommigen hébben corona, anderen zijn of worden getest, weer anderen moeten in quarantaine. Daarmee is gegeven dat wij voorzichtig hebben te handelen, ook al is tot hiertoe gelukkig op geen enkele wijze gebleken dat de zorgvuldig bepaalde kerkgang in onze gemeente heeft bijgedragen aan de verspreiding van het coronavirus.

 

De landelijke kerk adviseert een drietal zaken opnieuw te overwegen: 

* Een substantiële teruggang in het maximum aantal bezoekers per kerkdienst 

* Een hernieuwde bezinning op de wijze en de frequentie van de samenzang 

* Bij het in- en uitgaan van de kerk worden mondkapjes gedragen

 

In onze gezamenlijke vergadering van zaterdagmorgen 10 october 2020 hebben wij gestalte gegeven aan de roeping om als kerk en als gemeente in deze situatie voor Gods heilig Aangezicht onze eigen afweging te maken. Dat heeft erin geresulteerd dat wij met de beslist nodige aanpassingen onze gemeente op een verantwoorde wijze de gelegenheid kunnen blijven bieden één eredienst per zondag bij te wonen.

 

Er gaan wel dingen veranderen. U ziet hieronder wat en waarom. 

* Het aantal erediensten per zondag gaat tot nader order van twee naar drie in combinatie met een andere indeling van het alfabetische uitnodigingsbeleid. Zodoende wordt het aantal kerkgangers gespreid over drie in plaats van over twee diensten. Dat betekent een substantiële teruggang in het maximum aantal bezoekers per kerkdienst. De erediensten vinden plaats om 10.00 uur, om 14.00 uur en om 18.30 uur. Zo blijven de [ventilatie]tijden tussen de diensten ruim. Dit besluit hebben wij genomen met het oog op het toenemende aantal coronagevallen in onze directe omgeving. Helaas betekent dit noodzakelijke besluit dat de zondagsschool tot nader order niet kan worden gehouden.Uiteraard blijven alle geldende hygiëne-maatregelen strikt van kracht. 

* Onze kerkdiensten karakteriseren zich in zijn algemeenheid al door een sobere orde van dienst. We zullen ons tot nader order tijdens de erediensten nog soberder gedragen. Er zullen slechts drie momenten zijn waarop gezongen wordt: In het begin, vóór de preek en aan het einde van de dienst. Er zal dus in totaal slechts drie keer één Psalmvers worden gezongen. Daarbij zal de gemeente worden verzocht zeer ingetogen te zingen. Het orgelspel wordt daarop afgestemd. 

* Wij geven u het mondkapjesadvies van het breed moderamen van de generale synode één op één als advies door: Bij het in- en uitgaan van de kerk worden mondkapjes gedragen. Niemand wordt gehinderd, niemand verplicht. Afgesproken is dat de koster en de dienstdoende kerkvoogd een mondkapje zullen dragen als u in de kerk wordt ontvangen en als u vertrekt. 

*De combinatie van én de spreiding van het aantal kerkgangers over drie diensten en dus het minimaliseren van het aantal kerkgangers per dienst én een goed ventilatiesysteem dat ons nieuwe kerkgebouw mag hebben én het gegeven dat de kerken in zijn algemeenheid slechts een zeer geringe vorm van besmetting vormen geeft ons vertrouwen dat wij op een verantwoorde en gewetensvolle wijze tegenover de Koning van de Kerk en tegenover onze kerkgangers bovengenoemde beslissingen hebben genomen. De HEERE zegene ons en Hij behoede ons. De HEERE doe Zijn Aangezicht over ons lichten en Hij zij ons genadig. De HEERE verheffe Zijn Aangezicht over ons en Hij geve ons vrede.

 

Het is nodig om in deze informatiebrief nader te concretiseren met het oog op uw komen naar de erediensten. In de diensten van Deo Volente morgen, zondag 11 october 2020, worden de kerkgangers volgens het onderstaande rooster verwacht. Met het oog op de diensten van de volgende zondagen verwijzen we u naar onze kerkbode.

* Zondag 11 october 2020 10.00 uur Ds.A.Vlietstra Gemeenteleden van wie de achternaam begint met een P tot en met een Z

* 14.00 uur Ds.A.Vlietstra Gemeenteleden van wie de achternaam begint met een A tot en met een D

* 18.30 uur Ds.A.Vlietstra Gemeenteleden van wie de achternaam begint met een E tot en met een O

 

Wekelijks rolt het alfabetisch systeem verder. Zo wordt de pijn van de wisselende tijden gelijkelijk verdeeld.In de morgen- en middagdienst zal dezelfde stof worden bepreekt. In de avonddiensten is normaliter de leerstof uit de Heidelbergse Catechismus aan de orde. Elke dienst is te beluisteren via de inmiddels bekende link.  Wij wensen u Gods onmisbare zegen en roepen u op tot gebed, [op]dat ons land zal terugkeren tot God en Zijn heilzaam Woord.

 

Kerkenraad, kerkvoogden, notabelen en koster Hersteld Hervormde Gemeente Harskamp

 

Wij attenderen u erop dat de laatste ontwikkelingen en besluiten altijd zijn terug te zien op de website van de HHG Harskamp

  • © hersteld hervormde kerk 2020