Meer over Agenda gemeente

Kerkdienstbezoek in het kader van het coronavirus

In het kader van de verdere verruiming in de door het Ministerie afgegeven richtlijnen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus, kunnen vanaf 1 juli de kerkdiensten weer door 200 kerkgangers worden bijgewoond.   Zie bijgaand bericht / brief en kerkbode wanneer u wordt verwacht. De diensten vinden plaats om 10.00 uur en 18.30 uur.   Tevens kunt u wekelijks een uitzending beluisteren op  woensdagavond (19.30 uur).   Zie onderstaande brief voor nadere uitleg.    

16 aug2020

HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE HARSKAMP TE UWER INFORMATIE (5)

 

KERKELIJK LEVEN IN DE HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE TE HARSKAMP IN HET HERSTEL IN DE NOODSITUATIE WEGENS DE CORONACRISIS NA 1 JULI 2020 

 

Geacht gemeentelid,

 

Anders dan verwacht heeft de overheid besloten dat bijeenkomsten vanaf Deo Volente 1 juli 2020 weer gehouden mogen worden met méér dan honderd personen in één gebouw. Randvoorwaarde is alleen dat de onderlinge afstand van anderhalve meter daarbij strikt in acht genomen moet worden en dat desinfectie en dergelijke zaken op orde moeten zijn. Het aanvankelijke plan om een maximum van honderd te stellen is daarmee tot onze erkentelijkheid losgelaten. Weliswaar hebben we nog steeds te maken met beperkende maatregelen in het kader van de bescherming van de volksgezondheid. Dat heeft als gevolg dat we voorlopig [niemand weet hoelang] ons kerkelijk leven nog niet kunnen inrichten zoals het behoort. Normaal is ons kerkgebouw tweemaal per zondag geopend om alle kerkgangers in beide diensten te ontvangen. De aangekondigde verruiming per 1 juli houdt in dat al onze gemeenteleden weer één keer op Gods dag naar Gods huis kunnen gaan. Dat is een stap in de goede richting.

Pijnlijk is dat onze overheid de stappen die nu gezet worden in samenhang met het relatief geringe aantal coronabesmettingen interpreteert als vrucht van óns menselijk handelen. 'Wij hebben dit met elkaar gedaan', zo luidt het. Wij geloven en belijden dat het ernstige spreken Gods tot ons hele land, ja tot de gehele wereld, bedoeld is om ons te verootmoedigen, te vernederen voor de Heere. Hij is het Die de weg van het virus bestuurt. Hij is het Die dit virus vanaf heden mogelijk altijd onder ons laat blijven om ons klein te maken en ons klein te houden, vooral om ons te leren dat er geen door ons maakbare samenleving bestaat of ooit zal komen. Hij is het Die de maat en de duur van alle lijden bepaalt. Hij is het Die ons voor dit ogenblik enige verademing geeft. Hij is het Die in de berijming van Psalm 32 zegt: Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd met Zijn weldadigheên.

 

- x - x -

 

In deze informatiebrief (nummer 5) wordt u op de hoogte gebracht van de gevolgen die de genomen overheidsbeslissing heeft voor de erediensten in onze gemeente. Deels treft u maatregelen aan die te maken hebben met het betreden van het kerkgebouw, het verblijf in de kerk en het verlaten van het gebouw, zoals deze al gelden sinds dertig kerkgangers toegelaten kunnen worden en zoals in de vorige informatiebrief is aangekondigd met het oog op de gedachte dat per 1 juli dit aantal zou worden uitgebreid tot honderd.

Belangrijkste mededeling is dat wij per Deo Volente 1 juli de zalen van Eben-Haëzer bij de kerkzaal zullen trekken, zodat wij met inachtneming van de anderhalve-meter-regel 200 kerkgangers per dienst kunnen ontvangen. In de kerkzaal zullen we 150 mensen bergen, in de beide zalen van Eben-Haëzer in totaal 50. We hebben nog een uitloopmogelijkheid in de hal. Uiteraard is de wand tussen Eben-Haëzer en de kerkzaal open, zodat iedereen het zicht heeft op de kansel.

 

Onze gemeenteleden die niet ter kerke kunnen komen, luisteren mee via de kerktelefoon of gedurende deze noodperiode via de inmiddels bekende link (op te vragen bij de secretaris van de kerkvoogdij).

 

 - x - x -

 

1. Per Deo Volente 1 juli aanstaande (met ingang van zondag 5 juli) worden onze erediensten gehouden met in totaal zo'n tweehonderd kerkgangers. Deze situatie geldt dus vanaf D.V. 1 juli 2020 tot nader order.

2. De gemeente is ingedeeld in twee delen. Van het ene deel geldt dat de achternaam begint met een letter tussen de letter A tot en met de letter K, van het andere deel geldt dat de achternaam begint met een letter tussen de letter L tot en met de letter Z.

3. De bedoeling is dat de gemeenteleden van wie de achternaam begint met een letter tussen de letter A tot en met de letter K de ene week 's morgens en de andere week 's avonds worden uitgenodigd. De gemeenteleden van wie de achternaam begint met een letter tussen de letter L tot en met de letter Z worden de ene week 's avonds en de andere week 's morgens uitgenodigd. Anders gezegd of voor de helderheid met andere woorden geformuleerd: Iedereen wordt elke zondag eenmaal in de kerk verwacht, wisselend: de ene week 's morgens en de andere week 's avonds. Met deze regeling wordt voorkomen dat dezelfde mensen altijd 's morgens en dezelfde mensen altijd 's avonds ter kerke gaan. Wij vragen u om uw volle medewerking. Aanstaande zondag beginnen we 's morgens met de letters L-Z, omdat zij wier achternaam met een letter A-K begint in de loop van de maand juni al eens uitgenodigd zijn geweest. 's Avonds zijn de letters A-K aan de beurt. De week erna is het 'andersom'. In de kerkbode vermelden we van de gemeenteleden die zijn uitgenodigd per dienst alleen de letters waarmee hun achternaam begint. U kunt dan eenvoudig zien wanneer op uw komst is gerekend.

4. Uiteraard wordt in iedere kerkbode bij élke kerkdienst duidelijk aangegeven wie wanneer wordt verwacht.

 

5 juli 2020 10.00 uur Ds.A.Vlietstra (L tot en met Z)

5 juli 2020 18.30 uur Ds.A.Vlietstra (A tot en met K)

 

12 juli 2020 10.00 uur Ds.A.Vlietstra (A tot en met K), Bediening Heilige Doop

12 juli 2020 18.30 uur Ds.A.Vlietstra (L tot en met Z), Bediening Heilige Doop

 

 

DE RANDVOORWAARDEN EN DE MAATREGELEN IN EN ROND DE DIENSTEN

1. Het verzoek is om op tijd te komen en ook buiten [op weg naar de kerkdeur] de anderhalve-meter-regel in acht te nemen.

2. Er wordt gebruik gemaakt van de ingang aan de noordzijde van de kerk (waar de koster gewoonlijk staat) en -voorzover van toepassing- van de ingang van Eben-Haëzer.

3. Bij de geopende ingang van het kerkgebouw en van Eben- Haëzer staan desinfectiezuilen, die een desinfecterend middel bieden.

4. De afstand die bij de zitplaatsen naar álle kanten in acht genomen wordt, is anderhalve meter. Gezinsleden zitten bij elkaar.

5. Alle gemeenteleden volgen strikt de aanwijzingen van de koster en de leden van de kerkvoogdij op. Zij wijzen u uw plaats en/of zij brengen u bij uw zitplaats. Wij vragen er uw begrip voor als u niet op 'uw eigen plaats' kunt zitten, waar u normaliter zat.

6. De kerk wordt van voren aan met kerkgangers gevuld. Op deze wijze wordt onderling contact tot het minimum beperkt.

7. 's Morgens en 's avonds worden de kerkbanken op aanwijzen van de koster en de leden van de kerkvoogdij beurtelings om en om bezet, zodat tussen de erediensten niet het gehele kerkgebouw gedesinfecteerd hoeft te worden.

8. Toiletbezoek wordt ontmoedigd. Aan jong en oud wordt verzocht om dit zoveel als mogelijk is vooraf thuis te regelen.

9. Aan de gemeenteleden wordt verzocht de eigen Bijbels en Psalmboeken niet in de kerk te laten liggen, maar deze na elke eredienst mee te nemen naar huis.

10. Vóór het verlaten van het gebouw wordt een afkondiging gedaan door de predikant om te regelen dat eerst de kerkgangers in Eben-Haëzer het gebouw verlaten. Daarna verlaten de kerkgangers in vak B (schuin links tegenover de preekstoel) de kerk, dan die in vak C (schuin rechts tegenover de preekstoel). Dan zijn de kerkgangers in vak A (links van de preekstoel) aan de beurt en als laatsten de kerkgangers in vak D (rechts van de preekstoel). Met inachtneming van de onderlinge afstand van anderhalve meter [zover men geen familie van elkaar is] verlaten de kerkgangers ordelijk de kerk.

 

x - x -

11. Aan hen die verschijnselen hebben die kunnen duiden op het coronavirus en aan hen, van wie gezinsleden daarvan verdacht worden [die mogelijk al in quarantaine zijn], wordt verzocht thuis mee te luisteren om het reële besmettingsgevaar voor anderen zoveel mogelijk te beperken.

12. Het huidige collectesysteem wordt voortgezet, met dien verstande dat in de kerkdiensten via de collecteton(nen) bij de uitgang wordt ingezameld en voor de thuisluisteraars de gelegenheid blijft het geld over te maken. U vindt in de kerkbode een en ander nader verwoord. Kortheidshalve verwijzen we u daarnaar.

13. Zolang het kerkelijke leven niet is genormaliseerd, houden we als tijden voor de erediensten aan: 10.00 uur en 18.30 uur.

14. Per dienst is de helft van de kerkenraadsleden en de helft van de leden van de kerkvoogdij aanwezig, zoveel als mogelijk is in overeenstemming met het alfabetische uitnodigingssysteem, zoals dat ook voor de gemeenteleden geldt.

15. In onze erediensten wordt gepreekt, gebeden en gezongen. Wij zingen ingetogen.

16. Er is op dit moment nog geen kinderoppas. Eventuele knelpunten kunnen worden gemeld. Naar een oplossing wordt gestreefd.

 

OVERIGE AANGELEGENHEDEN

1. Wekelijks wordt een meditatief moment verzorgd, dat door de gemeenteleden is te beluisteren. Wij vragen u om zo getrouw als mogelijk is mee te luisteren naar deze weekuitzendingen, juist in deze bijzondere tijd.

2. De uitzendingen vinden vanaf 1 juli 2020 plaats op woensdagavond om 19.30 uur. Elke uitzending is te beluisteren via de kerktelefoon of via de link. Vanuit de kerkenraad zal een meditatie of een (ver)korte preek worden gelezen. De dienstdoende ambtsdrager zal beginnen met gebed en Schriftlezing. Na het lezen van de meditatie of de korte preek hoopt hij opnieuw een gebed te doen. Daarna wordt nog omstreeks een half uur orgelmuziek uit de Psalmen aangeboden.

3. Mocht u uw emailadres nog niet aan ons hebben verstrekt, zou u dit dan aan ons willen doorgeven, zodat wij het voor strikt kerkelijke doeleinden kunnen gebruiken en u op de hoogte kunnen houden, indien dat nodig is?

4. Aan eventuele gasten van elders die gedurende de zomermaanden in de omgeving verkeren en de eredienst in onze gemeente willen bijwonen, wordt verzocht contact op te nemen met kerkvoogd J.Waaijenberg (telefoon 0318-456814 / email: jwaaijenberg@kliksafe.nl) of met de koster G.Donker (telefoon 0318-456432 / email gdonker@solcon.nl). Dan zal in overleg worden bezien wanneer men ter kerke kan komen. Ook wordt aan hen de link aangeboden, zodat zij kunnen meeluisteren naar de eredienst op het moment dat zij [evenals de helft van onze gemeenteleden] niet ter kerke kunnen komen.

5. Aan eigen gemeenteleden wordt vriendelijk verzocht aan kerkvoogd J.Waaijenberg of koster G.Donker kenbaar te willen maken wanneer men in de zomer afwezig is. Dit om te kunnen bepalen of mogelijke gasten van elders de vrijvallende plaatsen kunnen innemen. Voor telefoon- en emailnummers zie onder punt 4.

6. De dienst, waarin door een elftal belijdeniscatechisanten Openbare Geloofsbelijdenis wordt afgelegd, is vastgesteld op Deo Volente zondag 13 september 's morgens.

7. Van alle regelingen geldt dat zij [tenzij anders aangegeven] tot nader order gelden.

 

Wij wensen u Gods onmisbare zegen toe in al uw wegen en omstandigheden. Kerkenraad, kerkvoogden, notabelen en koster Hersteld Hervormde Gemeente Harskamp Wij attenderen u erop dat de laatste ontwikkelingen en besluiten altijd zijn terug te zien op de website van de HHG Harskamp

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020