Meer over Agenda gemeente

Kerkdienstbezoek in het kader van het coronavirus

In het kader van aangepaste richtljinen en adviezen ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus worden er Vanaf zondag 10 januari   drie  kerkdiensten per zondag belegd. 10.00 uur, 14.00 uur en 18.30 uur.    Zie onderstaande brief voor nadere uitleg.    

11 apr2021

HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE HARSKAMP TE UWER INFORMATIE (7)

KERKELIJK LEVEN IN DE HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE TE HARSKAMP IN DE NOODSITUATIE WEGENS DE CORONACRISIS PER  09 JANUARI 2021

 

HARSKAMP, VRIJDAG 08 JANUARI 2021

 

Geacht gemeentelid, Op donderdagavond 7 januari hebben wij als leden van de kerkenraad, als kerkvoogden en notabelen en als koster van de Hersteld Hervormde Gemeente Harskamp vergaderd.

In de informatiebrief die verscheen op 24 december 2020, aan de vooravond van Kerst, moesten wij u meedelen dat het aantal coronabesmettingen onder ons fors was, zozeer zelfs dat wij moesten besluiten onze kerkdiensten gedurende een periode van twee weken af te schalen naar diensten die slechts gehouden zouden worden in aanwezigheid van de predikant, twee kerkenraadsleden, de koster en een organist. In de periode van 25 december 2020 tot en met 3 januari 2021 is uitvoering gegeven aan dat besluit.

We hebben toen tevens de wens en bede uitgesproken dat wij in de week die op zondag 3 januari zou beginnen, het besluit zouden kunnen nemen om onze erediensten weer op de voet van voorheen te kunnen hervatten.

Hoewel wij beseffen dat het aantal coronapatiënten in ons land en de daarmee gegeven druk op de zorg onverminderd hoog blijft, hebben wij met erkentelijkheid jegens de Heere mogen constateren dat het aantal coronazieken onder ons substantieel is gezakt. Of dat zo blijft, weet niemand. De constatering van het moment mag er evenwel wezen.

Daarbij komt dat ons gelukkig nog steeds geen enkel geval van een coronabesmetting onder ons is, die aanleiding of vermoeden geeft om te denken dat deze via één van onze erediensten zou zijn verspreid. Uiteraard blijven wij maximaal aandacht besteden aan de veiligheid van onze gemeenteleden die opgaan naar Gods huis. Dat vertaalt zich daadwerkelijk in het aanbieden van een desinfecteermiddel en van een mondkapje aan hen die zijn vergeten er één mee te nemen, het vullen van de kerk van voren naar achteren zodat niemand een ander hoeft te passeren, het gedoseerd aanwijzen van zitplaatsen en het ordelijk en beurtelings verlaten van het kerk- en verenigingsgebouw, die beiden bij het alfabetische uitnodigingsbeleid maar zeer spaarzamelijk bezet zijn per eredienst, waarbij in elke kerkdienst per zondag alleen niet eerder op die dag gebruikte banken en stoelen bezet mogen worden.

Gezamenlijk zijn wij van mening dat het gelet op al het hiervoor genoemde verantwoord en veilig is om de gemeenteleden weer op te roepen de eredienst te bezoeken volgens het gehanteerde alfabetische uitnodigingssysteem. Wij beschouwen onze erediensten als essentieel en onmisbaar voor het kerkelijke leven in het licht van Gods Woord dat ons oproept onze onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Het overige winterwerk ligt stil, want catechisaties en verenigingen zijn in het licht van de 'lockdown' die ook de scholen treft, tot nader order opgeschort. Met ingang van aanstaande zondag, 10 januari 2021, is de tijdelijke interval opgeheven en hopen wij weer drie erediensten te houden.

Gelet op hetgeen de Heere ons in de Heilige Schrift voorhoudt, blijven wij sterk uitzien naar een volledig herstel van de zondagse en doordeweekse kerkdiensten en naar de mogelijkheid catechisaties en verenigingen weer te beginnen. U mag van ons weten, dat zodra zich mogelijkheden tot een verantwoord opschalen voordoen, wij daarover zullen vergaderen. Uiteraard hopen wij dat zich in dat verband als eerste de mogelijkheid zal voordoen om terug te keren naar twee erediensten op een zondag, waarin de gemeente dan in twee delen in het kerk- en verenigingsbouw kan worden ontvangen. Op dit moment doet zich die mogelijkheid helaas nog niet voor. Daarom vinden er drie diensten plaats, zodat elk gezond gemeentelid ten minste éénmaal per zondag gelegenheid heeft naar ons kerkgebouw te komen.

 

1. Hieronder vindt u, om misverstanden uit te sluiten, het rooster voor de zondagen 10 en 17 januari afgedrukt, alsmede voor woensdag 13 januari, als er een Bijbellezing gehouden staat te worden. Elke dienst wordt uitgezonden via de kerktelefoon en via de inmiddels onder ons bekende link

2. Zodra onverhoopt een verband moet worden gelegd tussen een besmetting en een kerkdienst, zullen wij direct bijeenkomen in vergadering om de toestand te bespreken. Wij kunnen niet uitsluiten dat zich opnieuw een forse toename van het aantal besmettingen onder ons zal voordoen. Ook in dat geval zullen wij vergaderen en niet aarzelen de juiste beslissing te nemen.

3. Vanaf aanstaande zondag zal een mondkapje beschikbaar zijn voor hen die zijn vergeten er één mee te nemen om die op te zetten tot men heeft plaatsgenomen in de bank en als men na de dienst vanaf zijn zitplaats het gebouw kan verlaten.

 

Wij zijn bedroefd dat ons land in zijn algemeenheid gesproken tot hiertoe helaas geen blijk geeft van verootmoediging voor Gods heilig Aangezicht noch van een terugkeren tot God en Zijn heilzaam Woord. Onze diepste overtuiging is evenwel dat alleen in die weg heil is te verwachten. Daarom roepen wij u temeer op tot gebed of de Heere Zijn Geest wil uitzenden en ons en ons land wil bekeren. Kerkenraad, kerkvoogden, notabelen en koster Hersteld Hervormde Gemeente Harskamp

 

Wij attenderen u erop dat de laatste ontwikkelingen en besluiten altijd zijn terug te zien op de website van de HHG Harskamp

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021